Sunday, February 9, 2014

KREYOL LA DAY 2- Video Shoot